Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną – xchwilowki.pl

Definicje

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej xchwilowki.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny xchwilowki.pl na rzecz Użytkowników.
 2. Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę oświadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną
 3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca to xchwilowki.pl , zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP , będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 5. Serwisto serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: xchwilowki.pl.
 6. Usługato usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 8. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. xchwilowki.pl , e-mail: [email protected], tel. …….
 9. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może się z nim skontaktować, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

§1 Postanowienia ogólne i warunki korzystania

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL Serwisu, w brzmieniu: xchwilowki.pl/regulamin.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 8. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

§2 Usługi bezpłatne świadczone w ramach serwisu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie formularza zamówienia informacji handlowej
  3. Newsletter
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 4. Warunki i zasady korzystania z Usługi udostępnienia formularza zamówienia informacji handlowej zostały ustanowione w treści §3 Regulaminu.
 5. Zamówienie Usługi Newsletter następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Umowa oświadczenie Usługi jest zawierana na czas nieoznaczony, w chwili wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia jej zawarcia, pod adres poczty elektronicznej Użytkownika. Przedmiot Usługi stanowi świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika. Aby zrezygnować z Usługi, należy wypisać się z subskrypcji przy użyciu linka deaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości Newsletter.
 6. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§3 Formularz zamówienia informacji handlowej

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom bezpłatną Usługę udostępnienia formularzy zamówienia informacji handlowej.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z formularza zamówienia informacji handlowej i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika.
 3. Przedmiotem Usługi jest udostępnienie formularzy, umożliwiających Użytkownikom zamówienie informacji handlowej dotyczącej usług podmiotów zewnętrznych, w szczególności usług finansowych, prawnych i telekomunikacyjnych.
 4. W celu zamówienia informacji handlowej, w obszarze formularza należy wprowadzić informacje dotyczące Użytkownika, a w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres poczty elektronicznej.
 5. Zamówienie informacji handlowej następuje z chwilą przesłania wypełnionego formularza do Usługodawcy, przy użyciu przycisku „Wyślij zapytanie”.
 6. Przed wysłaniem formularza do Usługodawcy, Użytkownik powinien dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania informacji handlowych.
 7. Przed wysłaniem formularza do Usługodawcy, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na udostępnianie jego danych osobowych podanych w formularzu podmiotom trzecim współpracującym z Usługodawcą, w celu umożliwienia bezpośredniej wysyłki informacji handlowych przez te podmioty do Użytkownika.
 8. Zamówiona informacja handlowa przesyłana jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Może być ona również przedstawiana telefonicznie bądź poprzez SMS.
 9. Informacja handlowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady korzystania, obowiązujące w serwisach zewnętrznych.Zaleca się zapoznanie z regulaminem oraz polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, podany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
 6. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z wyłączeniem przypadków określonych w pkt. 8.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (xchwilowki.pl, email: [email protected], tel. ….) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§6 Prawa i obowiązki stron

 1. Znaki towarowe, elementy graficzne, zdjęcia, domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez niego treści bezprawnych, mogących wprowadzić w błąd Użytkowników Serwisu lub naruszających dobra osobiste Użytkowników lub osób trzecich
 3. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Usług do określonego terminu, a także udzielenia Użytkownikom rabatu na usługi własne lub podmiotów trzecich, świadczone za pośrednictwem Serwisu lub poza nim
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
  4. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§7 Przetwarzanie danych

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym pod adresem URL: chwilowki.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§8 Zmiana regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie.
 3. Usługodawca zamieszcza informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
 4. Usługodawca wysyła informację o zmianie Regulaminu pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku związania stron Umową zawartą na czas nieoznaczony.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części „Definicje” Regulaminu.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  1. Adresat: xchwilowki.pl
  2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)
  3. Data zawarcia umowy
  4. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  5. Adres konsumenta(-ów)
  6. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  7. Data

(*) Niepotrzebne skreślić


Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: xchwilowki.pl

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Adres Użytkownika:

Nr telefonu Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 • adres pocztowy
 • adres e-mail

Reklamacja dotyczy:

 • Umowy o świadczenie Usługi
 • Inne

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
Składając reklamację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

podpis składającego


xchwilowki.pl